Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 września 2011 r. - A przeciwko Komisji

(Sprawa F-12/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Choroba zawodowa - Postępowania przewidziane w art. 73 i 78 regulaminu pracowniczego - Dodatek tymczasowy - Zwrot kosztów medycznych - Dostęp do akt osobowych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: A (P., Francja) (przedstawiciele: adwokaci B. Cambier i A. Paternostre)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze wniosek o stwierdzenie odpowiedzialności Komisji za określone niezgodne z prawem zachowania, których rzekomo dopuszczono się w stosunku do strony skarżącej w ramach postępowania na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego, oraz o stwierdzenie nieważności szeregu odmownych decyzji w przedmiocie zastosowania w stosunku do strony skarżącej przepisów art. 73 ust. 2 lit. b) regulaminu pracowniczego, przekazania jej szeregu dokumentów z jej akt medycznych oraz zwrotu pewnych kosztów medycznych - Zasądzenie odszkodowania za szkodę jakoby poniesioną przez stronę skarżącą

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Skarżący zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 113 16.5.2009, s. 45.