Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 28ης Οκτωβρίου 2010

Υπόθεση F-9/09

Isabel Vicente Carbajosa κ.λπ.

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Γενικοί διαγωνισμοί EPSO/AD/116/08 και EPSO/AD/117/08 στον τομέα καταπολεμήσεως της απάτης — Βλαπτική πράξη — Αποκλεισμός υποψηφίων κατόπιν των βαθμολογιών που έλαβαν στις προκριματικές δοκιμασίες — Αναρμοδιότητα της EPSO»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA, με την οποία η I. Vicente Carbajosa και δύο άλλες, μία μόνιμη και μία έκτακτη, υπάλληλοι της Επιτροπής ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) περί εκδόσεως και δημοσιεύσεως της προκηρύξεως των γενικών διαγωνισμών EPSO/AD/116/08 και EPSO/AD/117/08, των αποφάσεων της EPSO που αφορούν τη διόρθωση των προκριματικών δοκιμασιών και των γραπτών δοκιμασιών, καθώς και την ακύρωση της βαθμολόγησης των προφορικών δοκιμασιών των εν λόγω διαγωνισμών.

Απόφαση: Οι αποφάσεις της EPSO περί μη εγγραφής της I. Vicente Carbajosa, όσον αφορά τον διαγωνισμό EPSO/AD/117/08, και των Ν. Lehtinen και Μ. Menchén, όσον αφορά τον διαγωνισμό EPSO/AD/116/08, στον κατάλογο των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν πλήρη υποψηφιότητα ακυρώνονται. Η προσφυγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά ως απαράδεκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Προσφυγή — Έννομο συμφέρον — Αποκλεισθείς από διαγωνισμό υποψήφιος που ζητεί την ακύρωση του συνόλου των πράξεων του διαγωνισμού — Το παραδεκτό περιορίζεται στον αποκλεισμό του προσφεύγοντος

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91)

2.      Ευρωπαϊκή υπηρεσία επιλογής προσωπικού (EPSO) — Διεξαγωγή των διαγωνισμών για την πρόσληψη υπαλλήλων — Ρόλος της EPSO — Επικουρεί την εξεταστική επιτροπή

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III, άρθρα 1, 4 και 7)

3.      Υπάλληλοι — Προσφυγή — Ακυρωτική απόφαση — Αποτελέσματα

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91)

1.      Το αίτημα υπαλλήλου που αποκλείστηκε από τον κατάλογο των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν πλήρη υποψηφιότητα με σκοπό πιθανή επιτυχία τους σε γενικό διαγωνισμό, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού, είναι παραδεκτό μόνον στο μέτρο που αφορά την άρνηση εγγραφής του στον εν λόγω κατάλογο.

(βλ. σκέψη 36)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 25 Μαΐου 2000, T‑173/99, Elkaïm και Mazuel κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2000, σ. I‑A‑101 και II‑433, σκέψη 23 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Καίτοι τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) καθιστούν τον οργανισμό αυτό σημαντικό παράγοντα για τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής της Ενώσεως που αφορά την επιλογή του προσωπικού, εντούτοις όσον αφορά, τη διεξαγωγή διαγωνισμών για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων, ο ρόλος του, σημαντικός βεβαίως κατά το μέτρο που επικουρεί την εξεταστική επιτροπή, παραμένει εν πάση περιπτώσει επικουρικός σε σχέση με τον ρόλο της εξεταστικής επιτροπής, την οποία εξάλλου δεν μπορεί να υποκαταστήσει η EPSO.

Ναι μεν, κατά το άρθρο 1 του παραρτήματος III του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ), η προκήρυξη διαγωνισμού —η οποία καθορίζει τους όρους αποδοχής στον διαγωνισμό— αποφασίζεται από την αρμόδια για διορισμούς αρχή, δηλαδή από την EPSO από το 2002 και εφεξής, πλην όμως, όπως προκύπτει από το άρθρο 4 του εν λόγω παραρτήματος που τροποποιήθηκε κατά τη μεταρρύθμιση του 2004, προκειμένου να περιλάβει το άρθρο 7 περί των καθηκόντων που ανατίθενται στην EPSO, αφ’ ης στιγμής αρχίσει η διαδικασία του διαγωνισμού, ο ρόλος της EPSO περιορίζεται στην κατάρτιση του καταλόγου των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28, στοιχεία α΄ έως γ΄, του ΚΥΚ —δηλαδή να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ενώσεως και να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων, να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά τη νομοθεσία περί στρατολογίας που εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους και να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους— και στη διαβίβαση του καταλόγου αυτού στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής μαζί με τους φακέλους υποψηφιότητας. Ο ΚΥΚ δεν αναθέτει, συνεπώς, στην EPSO καθήκοντα σχετικά με αυτή καθεαυτή την επιλογή του προσωπικού.

(βλ. σκέψεις 48 και 49)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 15 Ιουνίου 2010, F‑35/08, Παχτίτης κατά Επιτροπής, σκέψη 58, και αποτελεί το αντικείμενο εκκρεμούς ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου αναιρέσεως, υπόθεση T‑361/10 P

3.      Σε περίπτωση ακυρώσεως αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) περί μη εγγραφής υποψηφίου στον κατάλογο των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν πλήρη υποψηφιότητα με σκοπό πιθανή επιτυχία τους σε γενικό διαγωνισμό, τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου προστατεύονται επαρκώς αν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αναζητήσει δίκαιη λύση για την περίπτωσή του, χωρίς να χρειάζεται να τεθεί υπό αμφισβήτηση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο σύνολό του ή να ακυρωθούν οι διορισμοί που έλαβαν χώρα κατόπιν αυτού.

(βλ. σκέψεις 60 και 62)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 14 Ιουλίου 1983, 144/82, Detti κατά Δικαστηρίου, Συλλογή 1983, σ. 2421, σκέψη 33· 6 Ιουλίου 1993, C‑242/90 P, Επιτροπή κατά Albani κ.λπ., Συλλογή 1993, σ. I‑3839, σκέψεις 13 και 14

ΓΔΕΕ: 22 Ιουνίου 1990, T‑32/89 και T‑39/89, Μαρκόπουλος κατά Δικαστηρίου, Συλλογή 1990, σ. II‑281, σκέψη 44

ΔΔΔΕΕ: 5 Μαΐου 2010, F‑53/08, Bouillez κ.λπ. κατά Συμβουλίου, σκέψεις 82 και 83