Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. spalio 28 d.

Byla F‑9/09

Isabel Vicente Carbajosa ir kt.

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Atviri konkursai EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 kovos su sukčiavimu srityje — Asmens nenaudai priimtas aktas — Kandidatų pašalinimas atsižvelgiant į atrankos testų rezultatus — EPSO kompetencijos nebuvimas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo I. Vicente Carbajosa ir kiti du Komisijos pareigūnai (laikinieji tarnautojai) prašo panaikinti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimus parengti ir paskelbti pranešimą apie konkursus EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08, taip pat sprendimus, susijusius su pirminės atrankos testų bei egzaminų raštu taisymu, ir šių konkursų egzaminų žodžiu vertinimą.

Sprendimas: Panaikinti EPSO sprendimus neįtraukti I. Vicente Carbajosa į konkurso EPSO/AD/117/08 ir N. Lehtinen bei M. Menchén į konkurso EPSO/AD/118/08 kandidatų, kviečiamų pateikti išsamias paraiškas, sąrašą. Atmesti likusią ieškinio dalį kaip nepriimtiną. Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Iš konkurso pašalinto kandidato prašymas panaikinti visą konkurso procedūrą — Priimtinumas, ribotas ieškovo pašalinimu

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

2.      Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) — Pareigūnų įdarbinimo konkursų eiga — EPSO vaidmuo — Dalyvavimas atrankos komisijoje

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1, 4 ir 7 straipsniai)

3.      Pareigūnai — Ieškinys — Sprendimas dėl panaikinimo — Pasekmės

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

1.      Į kandidatų, kviečiamų pateikti išsamias paraiškas tam, kad jiems galėtų būti leista dalyvauti atvirame konkurse, sąrašą neįtraukto kandidato prašymas panaikinti konkurso procedūrą priimtinas tik jei šis prašymas susijęs su atsisakymu jį įtraukti į šį sąrašą.

(žr. 36 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. gegužės 25 d. Sprendimo Elkaïm ir Mazuel prieš Komisiją, T‑173/99, Rink. VT p. I‑A‑101 ir II‑433, 23 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

2.      Dėl Europos personalo atrankos tarnybai (EPSO) patikėtų užduočių ši įstaiga gali atlikti svarbų vaidmenį nustatant ir įgyvendinant Sąjungos politiką darbuotojų atrankos srityje, tačiau, kalbant apie pareigūnų įdarbinimo konkursų eigą, reikia nurodyti, jog jos vaidmuo, nors ir svarbus, nes ji padeda atrankos komisijai, tačiau bet kuriuo atveju tik papildomas, palyginti su vaidmeniu, kurį atlieka atrankos komisija, ir EPSO negalėtų jos pakeisti.

Nors pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnį Paskyrimų tarnyba, t. y. nuo 2002 m. EPSO, rengia pranešimą apie konkursą, kuriame nurodomos leidimo dalyvauti konkurse sąlygos, iš šio priedo, pakeisto per 2004 metų reformą į jį įtraukiant 7 straipsnį, numatantį EPSO skirtas užduotis, 4 straipsnio matyti, kad prasidėjus konkurso procedūrai EPSO vaidmuo apsiriboja kandidatų, atitinkančių Tarnybos nuostatų 28 straipsnio a–c punktuose nustatytus reikalavimus, t. y. būti vienos iš Sąjungos valstybių narių piliečiu, būti įvykdžiusiam visas karo tarnybos prievoles ir moraliai tinkamam eiti pareigas, sąrašo sudarymu ir jo siuntimu kartu su kandidatų bylomis atrankos komisijos pirmininkui. Taigi, Pareigūnų tarnybos nuostatais EPSO nesuteikiamos pareigos, susijusios su pačių darbuotojų atranka.

(žr. 48 ir 49 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. birželio 15 d. Sprendimo Pachtitis prieš Komisiją, F‑35/08, 58 punktas, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, byla T‑361/10 P.

3.      Kai Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimas neįtraukti kandidato į kandidatų, kviečiamų pateikti išsamias paraiškas, kad jiems galėtų būti leista dalyvauti atvirame konkurse, sąrašą panaikinamas, suinteresuotojo asmens teisės yra apsaugotos tinkamai, jei Paskyrimų tarnyba ieško tinkamo sprendimo, ir nebūtina panaikinti visų konkurso rezultatų ar jiems pasibaigus priimtus sprendimus paskirti į pareigas.

(žr. 60 ir 62 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1983 m. liepos 14 d. Sprendimo Detti prieš Teisingumo Teismą, 144/82, Rink. p. 2421, 33 punktas; 1993 m. liepos 6 d. Sprendimo Komisija prieš Albani ir kt., C‑242/90 P, Rink. p. I‑3839, 13 ir 14 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. birželio 22 d. Sprendimo Marcopoulos prieš Teisingumo Teismą, T‑32/89 ir T‑39/89, Rink. p. II‑281, 44 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. gegužės 5 d. Sprendimo Bouillez ir kt. prieš Tarybą, F‑53/08, 82 ir 83 punktai.