Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 28 oktober 2010

Mål F-9/09

Isabel Vicente Carbajosa m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – De allmänna uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 inom området för bedrägeribekämpning – Rättsakt som går någon emot – Uteslutning av sökande på grund av de resultat de uppnått på tillträdesproven – Epso saknar behörighet”

Saken: Talan enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Isabel Vicente Carbajosa och två andra tjänstemän/tillfälligt anställda vid kommissionen har yrkat ogiltigförklaring av dels de beslut som Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) meddelat och som avser antagande och offentliggörande av meddelandet om de allmänna uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 samt de beslut Epso meddelat avseende korrigering av tillträdesproven och de skriftliga proven, dels betygssättningen av de muntliga proven i nämnda uttagningsprov.

Avgörande: Epsos beslut att inte uppta Isabel Vicente Carbajosa, avseende uttagningsprov EPSO/AD/117/08, samt Nina Lehtinen och Myriam Menchén, avseende uttagningsprov EPSO/AD/118/08, på förteckningen över sökande som får möjlighet att inge en fullständig ansökan ogiltigförklaras. Talan avvisas i övrigt. Kommissionen ska bära samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad – Sökande som uteslutits från ett uttagningsprov och som yrkar ogiltigförklaring av samtliga delar av uttagningsprovet – Talan kan endast prövas såvitt avser uteslutningen av sökanden

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

2.      Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) – Genomförandet av uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän – Epsos roll – Bistånd till uttagningskommittén

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artiklarna 1, 4 och 7)

3.      Tjänstemän – Talan – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

1.      Ett yrkande om ogiltigförklaring av ett uttagningsförfarande som framställts av en sökande som inte upptagits på företeckningen över sökande som får möjlighet att inge en fullständig ansökan för att eventuellt få tillträde till ett allmänt uttagningsprov kan endast prövas i den mån det avser beslutet att inte uppta sökanden på den aktuella förteckningen.

(se punkt 36)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 25 maj 2000, Elkaïm och Mazuel mot kommissionen, T‑173/99, REGP 2000 s. I‑A‑101 och II‑433, punkt 23 och där angiven rättspraxis

2.      De uppgifter som Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) har anförtrotts är visserligen sådana att detta organ blir en viktig aktör vid fastställandet och genomförandet av unionens politik vad gäller rekrytering av personal. Vad däremot beträffar genomförandet av uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän är Epsos roll visserligen betydelsefull, eftersom den bistår uttagningskommittén, men den förblir hur som helst underordnad uttagningskommitténs roll och Epso kan inte träda i uttagningskommitténs ställe.

Enligt artikel 1 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna är det tillsättningsmyndigheten, alltså sedan 2002 Epso, som antar meddelanden om uttagningsprov, i vilka villkoren för tillträde till uttagningsproven anges. Såsom anges i artikel 4 i nämnda bilaga – som ändrats år 2004 så att den även omfattar artikel 7, vilken avser Epsos åligganden – är Epsos roll icke desto mindre, när uttagningsförfarandet väl har inletts, begränsad till att anta förteckningen över de sökande som uppfyller villkoren i artikel 28 a–c i tjänsteföreskrifterna, det vill säga att de ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater, åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter, ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning och uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen, och att överlämna denna förteckning till uttagningskommitténs ordförande tillsammans med ansökningshandlingarna. Enligt tjänsteföreskrifterna ingår således själva rekryteringen av personal inte i Epsos befogenheter.

(se punkterna 48 och 49)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 15 juni 2010, Pachtitis mot kommissionen, F‑35/08, punkt 58, vilken har överklagats till Europeiska unionens tribunal, mål T‑361/10 P

3.      När ett beslut från Epso att inte uppta en sökande i förteckningen över sökande som får möjlighet att inge en fullständig ansökan för att eventuellt få tillträde till ett allmänt uttagningsprov ogiltigförklaras skyddas den berördes rättigheter i tillräcklig mån om tillsättningsmyndigheten försöker finna en rimlig lösning som kan tillgodose sökandens intressen. Det är inte nödvändigt att underkänna hela uttagningsprovet eller att ogiltigförklara de utnämningar som har skett på grundval av detta prov.

(se punkterna 60 och 62)

Hänvisning till

Domstolen: 14 juli 1983, Detti mot domstolen, 144/82, REG 1983, s. 2421, punkt 33; 6 juli 1993, kommissionen mot Albani m.fl., C‑242/90 P, REG 1993, s. I‑3839, punkterna 13 och 14

Förstainstansrätten: 22 juni 1990, Marcopoulos mot domstolen, T‑32/89 och T‑39/89, REG 1990, s. II‑281, punkt 44

Personaldomstolen: 5 maj 2010, Bouillez m.fl. mot rådet, F‑53/08, punkterna 82 och 83