Language of document :

Жалба, подадена на 6 февруари 2009 г. - Vicente Carbajosa и др./Комисия

(Дело F-09/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Isabel Vicente Carbajosa (Брюксел, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на решението за приемането и публикуването на обявления за конкурси EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08, и на решенията относно проверката на тестовете за предварителен подбор и на писмените изпити, както и относно оценяването на устните изпити.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на Комисията за публикуване и определяне на условията за допускане и за провеждане на изпитите по конкурси EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08,

да се отменят решенията на конкурсните комисии по конкурси EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 относно проверката на тестовете за предварителен подбор и на писмените изпити, както и относно оценяването на устните изпити,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________