Language of document :

3. veebruaril 2009 esitatud hagi - Moschonaki versus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

(Kohtuasi F-10/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chrysanthe Moschonaki (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Ühelt poolt nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja kaebus inimressursside juhi kohta ahistamise küsimuses, ja teiselt poolt nõue, et kostja maksaks hagejale hüvitist talle tekitatud kahju eest.

Hageja nõuded

Tühistada fondi direktori 29. veebruari 2008. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kaebus inimressursside juhi kohta ahistamise küsimuses;

vajadusel tühistada fondi 24.oktoobri 2008.aasta sõnaselge otsus, millega lõkati tagasi hageja poolt 27.juunil 2008 artikli 90 alusel esitatud kaebus;

mõista fondilt hageja kasuks välja hüvitis esialgsel hinnangul summas 100 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________