Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2009°r. - Moschonaki przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

(Sprawa F-10/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chrysanthe Moschonaki (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej zażalenie w sprawie mobbingu wniesione przez skarżącą przeciwko szefowi zasobów ludzkich i po drugie żądanie obciążenia pozwanej wypłatą odszkodowania za poniesioną szkodę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora Fundacji z dnia 29 lutego 2008°r. oddalającej zażalenie w sprawie mobbingu wniesione przez skarżącą przeciwko szefowi zasobów ludzkich;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Fundacji z dnia 24 października 2008°r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącą w dniu 27 czerwca 2008°r. na podstawie art. 90 § 2;

zasądzenie od Fundacji kwoty odszkodowania oszacowanego wstępnie na 100 000 EUR;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________