Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2009 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-11/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji, na której podstawie pozwana odrzuca wniosek o zwrot w wysokości 100% niektórych kosztów medycznych, poniesionych przez skarżącego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej dwa wnioski z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczące zwrotu poniesionych przez skarżącego kosztów medycznych;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 16 października 2008 r.;

tytułem zwrotu kosztów medycznych w wysokości 100%, obciążenie Komisji Europejskiej obowiązkiem zapłaty skarżącemu kwoty 356,18 EUR lub kwoty niższej, jeżeli Sąd uzna to za prawidłowe i słuszne, wraz z naliczanymi od dnia przypadającego pięć miesięcy po dniu, w którym obydwa wnioski zostały doręczone ich adresatowi, odsetkami od tej kwoty w wysokości 10 % z coroczną kapitalizacją lub z taką kapitalizacją i takim początkiem terminu naliczania odsetek jakie Sąd uzna za słuszne;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________