Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 октомври 2010 г. - Vicente Carbajosa и др./Комисия

(Дело F-9/09)1

(Публична служба - Конкурси на общо основание EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 в областта на борбата с измамите - Увреждащ акт - Изключване на кандидати вследствие на получения резултат на входните тестове - Липса на компетентност на EPSO)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Isabel Vicente Carbajosa и др. (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на решението за приемането и публикуването на обявления за конкурси EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08, и на решенията относно проверката на тестовете за предварителен подбор и на писмените изпити, както и относно оценяването на устните изпити

Диспозитив

Отменя решенията на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да не впише в списъка на кандидатите, поканени да представят пълна кандидатура, г-жа Vicente Carbajosa за участие в конкурс EPSO/AD/117/08, както и г-жа Lehtinen и г-жа Menchén - за участие в конкурс EPSO/AD/116/08.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част като недопустима.

Европейската комисия понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 82, 4.4.2009 г., стр. 37.