Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 - Vicente Carbajosa a i./Komisia

(vec F-9/09)1

(Verejná služba - Verejné výberové konania EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boja proti podvodom - Akt spôsobujúci ujmu - Vylúčenie uchádzačov po získaní výsledkov prístupových testov - Nedostatok právomoci EPSO)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Isabel Vicente Carbajosa a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prijatí a zverejnení oznámení o výberových konaniach EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 a rozhodnutí týkajúcich sa opravy predbežných testov a písomných skúšok a známkovania ústnych skúšok

Výrok rozsudku

Rozhodnutia Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) o tom, že I. V. Carbajosa, v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/117/08, a N. Lehtinen a M. Menchén, v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/116/08, nebudú zaradení na zoznam uchádzačov vyzvaných na podanie úplnej prihlášky, sa zrušujú.

2.    V zostávajúce časti sa žaloba zamieta ako neprípustná.

3.    Európska komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 82, 4.4.2009, s. 37.