Language of document : ECLI:EU:F:2009:157

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

25. november 2009

Kohtuasi F‑11/09

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus – Ravikulude hüvitamise taotluste rahuldamata jätmine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub eelkõige esiteks tühistada komisjoni otsused, millega ühelt poolt jäeti rahuldamata tema 27. detsembri 2007. aasta taotlus erinevate ravikulude hüvitamiseks tavalise määra alusel ning teiselt poolt tema 27. detsembri 2007. aasta taotlus täiendava hüvitise maksmiseks, st samade ravikulude hüvitamiseks 100% ulatuses; teiseks tühistada komisjoni 16. oktoobri 2008. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema 17. juuni 2008. aasta kaebus nende otsuste peale; kolmandaks mõista komisjonilt nende kulude 100%‑liseks hüvitamiseks välja 356,18 eurot või muu summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab kohaseks ja õiglaseks ning millele lisandub igaaastaselt kapitaliseeritav intress 10% aastas alates päevast, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks.

Otsus: Jätta hagi õigusliku põhjendamatuse osaliselt rahuldamata ning ilmselge vastuvõetamatuse tõttu osaliselt läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Huve kahjustav otsus – Põhjendamiskohustus – Ulatus – Ravikulude hüvitamise taotlus – Ametnik, kes ei olnud kõikide nõuete büroo väljamaksete saaja

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik)

2.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Kinnitav akt – Välistamine – Menetlus – Poolelioleva kohtuasja vastuväide

(Personalieeskirjad, artikli 72 lõige 1 ning artiklid 90 ja 91)

1.      Ravikulude hüvitamise taotluse rahuldamata jätmise otsus on piisavalt põhjendatud, kui selles teavitatakse ametniku tema taotluse menetlemise viisist ning faktilistest ja õiguslikest põhjendustest, mis õigustavad tagasinõudmist Euroopa Ühenduste ühise ravikindlustussüsteemi poolt, isegi kui see ametnik ei olnud nõuete büroo poolt tehtud kõikide väljamaksete saaja. Isegi kui eeldada, et ta ei olnud väljamaksete koostamise ajal kõikide väljamaksete saaja, sai asjaomane isik ise hinnata, kas on otstarbekas esitada hagi ühenduste kohtusse, kuna puuduvad väljamaksed olid lisatud kaebuse rahuldamata jätmise otsusele.

Pealegi, kui selline rahuldamata jätmise otsus ei oleks piisavalt põhjendatud, siis tuleks seda igal juhul analüüsida kui vähemalt põhjendamise alget sisaldavat, mis võimaldab institutsioonil esitada menetluse jooksul täiendavat teavet ning täita oma põhjendamiskohustust.

(vt punktid 53, 58 ja 59)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 20. september 1990, kohtuasi T‑37/89: Hanning vs. parlament (EKL 1990, lk II‑463, punktid 41 ja 44).

2.      Ravikulude 100%‑lise hüvitamise taotluse rahuldamata jätmise otsus, mis ei sisalda ühtegi uut asjaolu võrreldes sama taotlusega, mis on varem rahuldamata jäetud ning mille peale on ühenduste kohtusse hagi esitatud, ei muuda hageja õiguslikku olukorda ning ei kujuta seega endast ametnikku kahjustavat meedet personalieeskirjade artiklite 90 ja 91 tähenduses.

Isegi kui eeldada, et sellist otsust võib võtta kui esimest otsust kinnitavat akti, seda võiks nii esimese otsusega üheks lugeda ning see võiks sel määral huve kahjustada, peab ühenduste kohus nimetatud otsuse peale esitatud hagi menetledes omal algatusel välja tooma, et hagil on samad pooled, sama ese ning see tugineb samadele väidetele. Sellisel juhul takistab hagi pooleliolevate kohtuasjade vastuväide ning hagi on seega ilmselgelt vastuvõetamatu.

(vt punktid 67 ja 68)

Viited:

Euroopa Kohus: 17. mai 1973, liidetud kohtuasjad 58/72 ja 75/72: Perinciolo vs. nõukogu (EKL 1973, lk 511, punktid 3–5; 19. september 1985, liidetud kohtuasjad 172/83 ja 226/83: Hoogovens Groep vs. komisjon (EKL 1985, lk 2831, punkt 9).

Esimese Astme Kohus: 14. juuni 2007, kohtuasi T‑68/07: Landtag Schleswig-Holstein vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 16); 9. juuli 2008, liidetud kohtuasjad T‑296/05 ja T‑408/05: Marcuccio vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 47–49, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse, kohtuasi C‑432/08 P); 9. september 2008, kohtuasi T‑143/08: Marcuccio vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑2‑0000 ja II‑A‑2‑0000, punktid 39–41; mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse, kohtuasi C‑513/08 P); 9. september 2008, kohtuasi T‑144/08: Marcuccio vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑2‑0000 ja II‑A‑2‑0000, punktid 32–34, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse, kohtuasi C‑528/08 P).

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. jaanuar 2008, kohtuasi F‑80/06: Duyster vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 52); 20. mai 2009, kohtuasi F‑73/08: Marcuccio vs. komisjon (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 61, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtusse, kohtuasi T‑311/09 P).