Language of document : ECLI:EU:F:2009:157

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

25 noiembrie 2009

Cauza F‑11/09

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Asigurări sociale — Asigurări de boală — Respingere a unor cereri de rambursare a cheltuielilor medicale

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită printre altele, în primul rând, anularea deciziilor Comisiei de respingere, pe de o parte, a cererii sale din 27 decembrie 2007 de rambursare în proporție normală a diverselor cheltuieli medicale și, pe de altă parte, a cererii sale din 27 decembrie 2007 de rambursare „complementară”, și anume în proporție de 100 %, a acelorași cheltuieli medicale; în al doilea rând, anularea deciziei Comisiei din 16 octombrie 2008 de respingere a reclamației sale din 17 iunie 2008 împotriva deciziilor menționate; în al treilea rând, obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de rambursare în proporție de 100 % a acestor cheltuieli, a sumei de 356,18 euro sau a altei sume pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă în această privință, majorată cu o dobândă de 10 % pe an, cu capitalizare anuală începând din ziua pe care Tribunalul va aprecia că trebuie să o rețină

Decizia: Respinge acțiunea, în parte ca fiind în mod vădit nefondată și în parte ca fiind în mod vădit inadmisibilă. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari — Decizie care lezează — Obligația de motivare — Conținut — Cerere de rambursare a cheltuielilor medicale — Funcționar care nu a fost destinatar al tuturor deconturilor emise de biroul lichidatorului

(Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf)

2.      Funcționari — Acțiune — Act care lezează — Act de confirmare — Excludere — Procedură — Excepție de litispendență

[Statutul funcționarilor, art. 72 alin. (1), art. 90 și 91]

1.      O decizie de respingere a unei cereri de rambursare a cheltuielilor medicale este suficient motivată atunci când informează funcționarul cu privire la modalitatea în care a fost tratată cererea sa și la rațiunile de fapt și de drept care justifică o recuperare de către Sistemul de asigurări de boală al Comunităților Europene a avansurilor care i‑au fost acordate. Presupunând chiar că nu a fost destinatară a tuturor deconturilor la întocmirea lor, persoana interesată a putut aprecia oportunitatea introducerii unei acțiuni în fața instanței comunitare atunci când deconturile care lipseau au fost anexate la decizia de respingere a reclamației.

În plus, în orice caz, chiar în ipoteza în care o astfel de decizie de respingere ar fi insuficient motivată, ea ar trebui analizată în sensul că include cel puțin un început de motivare, care permite instituției să furnizeze informații suplimentare în cursul procedurii și să își îndeplinească obligația de motivare.

(a se vedea punctele 53, 58 și 59)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 20 septembrie 1990, Hanning/Parlamentul European, T‑37/89, Rec., p. II‑463, punctele 41 și 44

2.      O decizie de respingere a unei cereri de rambursare în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale care nu conține niciun element nou în raport cu o cerere identică respinsă anterior și care a făcut obiectul unei acțiuni în fața instanței comunitare nu modifică situația juridică a reclamantului și nu constituie, așadar, un act care lezează, în sensul articolelor 90 și 91 din statut.

Presupunând chiar că o astfel de decizie poate fi analizată ca un act de confirmare a primei decizii, că se poate confunda cu aceasta și că, în această măsură, poate fi un act care lezează, instanța comunitară sesizată cu o acțiune împotriva acestei decizii ar trebui să arate din oficiu faptul că acțiunea opune aceleași părți, are același obiect și se întemeiază pe aceleași motive. În astfel de împrejurări, acțiunii i s‑ar opune excepția de litispendență și ar fi, așadar, în mod vădit inadmisibilă.

(a se vedea punctele 67 și 68)

Trimitere la:

Curte: 17 mai 1973, Perinciolo/Consiliul, 58/72 și 75/72, Rec., p. 511, punctele 3-5; 19 septembrie 1985, Hoogovens Groep/Comisia, 172/83 și 226/83, Rec., p. 2831, punctul 9

Tribunalul de Primă Instanță: 14 iunie 2007, Landtag Schleswig‑Holstein/Comisia, T‑68/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 16; 9 iulie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑296/05 și T‑408/05, nepublicată în Repertoriu, punctele 47-49, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Curții, cauza C‑432/08 P; 9 septembrie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑143/08, RepFP, p. I‑A‑2‑0000 și II‑A‑2‑0000, punctele 39-41, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Curții, cauza C‑513/08 P; 9 septembrie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑144/08, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctele 32-34, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Curții, cauza C‑528/08 P

Tribunalul Funcției Publice: 25 ianuarie 2008, Duyster/Comisia, F‑80/06, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 52; 20 mai 2009, Marcuccio/Comisia, F‑73/08, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 61, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului de Primă Instanță, cauza T‑311/09 P