Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

15. detsember 2009

Kohtuasi F‑8/09

Svetoslav Apostolov

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Vastuvõetamatu hagi – Hilinemine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles S. Apostolov palub muu hulgas tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) 21. oktoobri 2008. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus EPSO 25. aprilli 2008. aasta otsuse peale, milles anti talle teada, et hinded, mis ta osalemiskutse EPSO/CAST27/4/7 alusel korraldatud valikumenetluses sai, ei olnud tema kandmiseks väljavalitud kandidaatide andmebaasi piisavad.

Otsus: Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Menetlus – Hagi esitamise tähtaeg – Aegumine – Vabandatav eksimus – Mõiste

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 97 lõige 4 ja artikli 100 lõige 3; personalieeskirjad, artikli 91 lõige 3)

Hagi esitamise tähtaega puudutavate ühenduse õigusnormide kohaselt peetakse neist õigusnormidest kõrvalekaldumist õigustava vabandatava eksimuse mõistega silmas üksnes erakorralisi asjaolusid, mille korral asjaomane institutsioon on toiminud viisil, mis iseenesest või olulisel määral võib viia eksitusse heauskse isiku, kes näitab üles tavapäraselt informeeritud ettevõtjale kohast hoolsust.

(vt punkt 21)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. detsember 1994, kohtuasi C‑195/91 P: Bayer vs. komisjon (EKL 1994, lk I‑5619, punkt 26); 15. mai 2003, kohtuasi C‑193/01 P. Pitsiorlas vs. nõukogu ja EKP (EKL 2003, lk I‑4837, punkt 24)