Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä joulukuuta 2009

Asia F-8/09

Svetoslav Apostolov

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Kanne, jota ei voida ottaa tutkittavaksi – Myöhään nostettu kanne

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Svetoslav Apostolov vaatii muun muassa kumoamaan Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 21.10.2008 tekemän päätöksen, jolla hylätään hänen valituksensa 25.4.2008 tehdystä EPSO:n päätöksestä, jolla hänelle ilmoitettiin, että arvosanat, jotka hän oli saanut kiinnostuksenilmaisupyyntöön EPSO/CAST27/4/7 liittyneissä valintakokeissa, eivät olleet riittävät, jotta hänet olisi voitu merkitä valittujen hakijoiden tietokantaan.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen nostamisen määräajat – Prekluusio – Anteeksi annettavan erehdyksen käsite

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 97 artiklan 4 kohta ja 100 artiklan 3 kohta; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

Kanteen nostamisen määräaikoja koskevien yhteisön säännösten yhteydessä anteeksiannettava erehdys, jonka nojalla näistä määräajoista voidaan poiketa, koskee ainoastaan poikkeuksellisia olosuhteita, joissa on etenkin kyse siitä, että asianomainen toimielin on menetellyt tavalla, joka on yksinään tai ratkaisevassa määrin omiaan aiheuttamaan ymmärrettävän sekaannuksen vilpittömässä mielessä olevalle yksityiselle oikeussubjektille, joka on noudattanut kaikkea sitä huolellisuutta, jota edellytetään tavanomaista harkitsevaisuutta noudattavalta henkilöltä.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C-195/91 P, Bayer v. komissio, 15.12.1994 (Kok., s. I-5619, 26 kohta) ja asia C-193/01 P, Pitsiorlas v. neuvosto ja EKP, 15.5.2003 (Kok., s. I-4837, 24 kohta)