Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Sprawa F-8/09

Swetosław Apostołow

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga niedopuszczalna – Przekroczenie terminu

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której S. Apostołow żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) z dnia 21 października 2008 r. oddalającej jego zażalenie na decyzję EPSO z dnia 25 kwietnia 2008 r. stwierdzającą, że oceny, jakie uzyskał z testów selekcyjnych w ramach procedury zaproszenia do składania podań o zatrudnienie EPSO/CAST27/4/7 były niewystarczające do wpisania go do bazy danych wybranych kandydatów.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. Skarżący zostaje obciążony kosztami.

Streszczenie

Postępowanie – Termin do wniesienia skargi – Prekluzja – Usprawiedliwiony błąd – Pojęcie

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 97 § 4, art. 100 § 3; regulamin pracowniczy, art. 91 ust. 3)

W ramach uregulowań wspólnotowych dotyczących terminów procesowych pojęcie usprawiedliwionego błędu, pozwalającego na odstąpienie od nich odnosi się do wyjątkowych okoliczności, w szczególności gdy instytucja zachowała się w sposób, który sam w sobie lub w decydującej mierze przyczynił się do powstania zrozumiałej wątpliwości u podmiotu, który działa w dobrej wierze i dochowuje należytej staranności wymaganej od dostatecznie poinformowanej osoby.

(zob. pkt 21)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑195/91 P Bayer przeciwko Komisji, 15 grudnia 1994 r., Rec. s. I‑5619, pkt 26; sprawa C‑193/01 P Pitsiorlas przeciwko Radzie i EBC, 15 maja 2003 r., Rec. s. I‑4837, pkt 24