Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 15. decembra 2009

Zadeva F-8/09

Svetoslav Apostolov

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Nedopustna pritožba – Zamuda“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero S. Apostolov predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) z dne 21. oktobra 2008, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper odločbo urada EPSO z dne 25. aprila 2008, v kateri je bilo navedeno, da njegove ocene na izbirnih preverjanjih pri razpisu za prijavo interesa EPSO/CAST27/4/7 niso bile zadostne, da bi bil lahko vpisan v podatkovno zbirko izbranih kandidatov.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Postopek – Roki za vložitev tožbe – Prekluzija – Opravičljiva zmota – Pojem

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 97(4) in 100(3); Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(3))

Pojem opravičljive zmote, na podlagi katere je mogoče odstopati od predpisov Skupnosti o rokih za vložitev tožbe, zadeva samo izjemne okoliščine, zlasti kadar je zadevna institucija ravnala tako, da je lahko njeno ravnanje samo po sebi ali odločilno povzročilo sprejemljivo zmedo pri posamezniku, ki je ravnal v dobri veri in izkazal potrebno skrbnost, ki se zahteva od običajno obveščenega subjekta.

(Glej točko 21.)

Napotitev na:

Sodišče: 15. december 1994, Bayer proti Komisiji, C-195/91 P, Recueil, str. I-5619, točka 26; 15. maj 2003, Pitsiorlas proti Svetu in ECB, C-193/01 P, Recueil, str. I-4837, točka 24.