Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 15 december 2009

Mål F-8/09

Svetoslav Apostolov

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Talan kan inte tas upp till sakprövning – För sent inkommen”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Svetoslav Apostolov har yrkat bland annat ogiltigförklaring av beslut fattat av Europeiska unionens byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) den 21 oktober 2008 genom vilket klagandens klagomål mot beslutet av den 25 april 2008 avslogs och klaganden upplystes om att de poäng som denne erhållit i uttagningsproven som hölls i samband infordran av intresseanmälningar EPSO/CAST27/4/07 inte var tillräckliga för att ingå i databasen över lämpliga kandidater.

Avgörande: Talan avvisas. Klaganden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Förfarande – Tidsfrist för väckande av talan – Utgången frist – Ursäktligt misstag – Begrepp

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 97.4 och 100.3; tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)

Enligt gemenskapens bestämmelser om talefrister ska begreppet ursäktligt misstag tolkas så att det endast ger rätt till undantag från dessa bestämmelser när det föreligger särskilda omständigheter under vilka institutionen bland annat har agerat på ett sådant sätt att detta i sig eller på ett avgörande sätt har lett till en ursäktlig villfarelse hos en enskild person som varit i god tro och som visat prov på den omsorg som kan krävas av en normalt underrättad aktör.

(se punkt 21)

Hänvisning till

Domstolen: 15 december 1994, Bayer mot kommissionen, C‑195/91 P, REG 1994, s. I‑5619, punkt 26 ; 15 maj 2003, Pitsiorlas mot rådet och ECB, C‑193/01 P, REG 2003, s. I‑4837, punkt 24