Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2012 r. - Ghigna przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/12)1

Język postępowania: włoski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 22.