Language of document : ECLI:EU:F:2013:88

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 25 juni 2013

Mål F‑28/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Ansökan om att stryka en mening i läkarutlåtandet – Olycksfall eller yrkessjukdom – Tyst avslag på ansökan”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio yrkar ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att avslå ansökan om att ändra innehållet i ett läkarutlåtande som upprättats i samband med ett förfarande för erkännande av att en händelse var en olyckshändelse.

Avgörande:      Talan avvisas. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader. Luigi Marcuccio ska erlägga 2 000 euro till personaldomstolen.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förberedande rättsakt – Läkarutlåtande som upprättats i samband med en utredning enligt artikel 20 i reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91, reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring, artikel 20)

2.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Kostnader som vållats personaldomstolen i onödan eller mot bättre vetande genom rättegångsmissbruk från en tjänstemans sida

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 94)

1.      Endast de åtgärder som medför tvingande rättsverkningar av sådan art att de direkt och omedelbart påverkar sökandens intressen genom att på ett betydande sätt förändra dennes rättsliga ställning utgör rättsakter eller beslut som kan bli föremål för en talan om ogiltigförklaring.

När det rör sig om rättsakter eller beslut som utarbetas i flera skeden, i synnerhet efter ett internt förfarande, är det dessutom endast de åtgärder som efter detta förfarande slutgiltigt slår fast institutionens ställningstagande som utgör en rättsakt mot vilken talan kan väckas, med undantag för mellankommande åtgärder som syftar till att förbereda det slutliga beslutet.

Ett läkarutlåtande som upprättats i samband med en utredning enligt artikel 20 i de gemensamma reglerna om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän ska härvid anses vara rent förberedande för det slutliga beslutet och utgör inte i sig en rättsakt som går någon emot. En ansökan om att ändra innehållet i ett sådant utlåtande kan därvid inte anses utgöra en ansökan i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, som kan vara föremål för ett tyst avslag, som tjänstemannen kan anföra klagomål mot enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, och därefter överklaga enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 20, 21, 24 och 25)

Hänvisning till

Domstolen: 21 januari 1987, Stroghili mot revisionsrätten, 204/85, punkt 6

Personaldomstolen: 13 december 2006, Aimi m.fl. mot kommissionen, F-47/06, punkt 58, 29 november 2007, Pimlott mot Europol, F-52/06, punkt 48, 29 februari 2012, Marcuccio mot kommissionen, F-3/11, punkt 39

2.      Om personaldomstolen har förorsakats onödig kostnad, särskilt i uppenbara fall av rättegångsmissbruk, kan den med stöd av artikel 94 i rättegångsreglerna förplikta den part som förorsakat kostnaden att ersätta hela eller delar av denna, dock högst till ett belopp på 2 000 euro.

Den bestämmelsen ska tillämpas när unionens domstolar redan vid flera tillfällen har slagit fast att sökanden har valt att väcka talan helt utan grund och att det är uppenbart att det ifrågavarande målet ingår i detta tillvägagångssätt.

(se punkterna 30 och 31)