Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 3 май 2016 г. — Noël/Комисия

(Дело F-31/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника – Право на пенсия, придобито преди постъпването на длъжност в Съюза, по национална пенсионна схема – Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза – Първоначално предложение за признаване на години осигурителен стаж за пенсия, направено от ОН и прието от заинтересованото лице – Оттегляне на това предложение – Ново предложение за признаване на години осигурителен стаж за пенсия, изчислено въз основа на общите разпоредби за прилагане – Възражение за недопустимост – Понятие за увреждащ акт – Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marc Noël (Bergen, Нидерландия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, и накрая, J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и J. Baquero Cruz, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, и, накрая, G. Gattinara и Mme F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решенията за прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на длъжност в Комисията, въз основа на преизчисленото предложение на PMO

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата като недопустима.

2)    Осъжда г-н Marc Noël да понесе направените от Европейската комисия съдебни разноски, както и собствените си такива.

____________

1 ОВ C 133 от 05/05/2012 г., стр. 31.