Language of document : ECLI:EU:F:2016:97

Prozatímní vydání

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(prvního senátu)

3. května 2016

Věc F‑31/12

Marc Noël

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru k Unii podle vnitrostátního důchodového systému – Převod do unijního důchodového systému – Původní návrh na započtení příspěvkových let předložený orgánem oprávněným ke jmenování, s nímž dotčený souhlasil – Zpětvzetí tohoto návrhu – Nový návrh na započtení příspěvkových let podle nových obecných prováděcích opatření – Námitka nepřípustnosti – Pojem ‚akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ – Článek 83 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Marc Noël domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování Evropské komise (dále jen „OOJ“) ze dne 25. května 2011, kterým uvedený orgán s konečnou platností stanovil podle důchodového systému Evropské unie nároky na důchod nabyté žalobcem před jeho nástupem do služebního poměru k Unii.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Marc Noël ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Návrh na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod, které byly nabyty před nástupem do služebního poměru k Unii, do důchodového systému Evropské unie – Rozhodnutí týkající se uznání započitatelných let, které bylo přijato za účelem převodu kapitálové hodnoty představující nabyté nároky na důchod – Zahrnutí

(Článek 270 SFEU; služební řád, čl. 91 odst. 1 a příloha VIII, čl. 11 odst. 2).

2.      Žaloby úředníků – Žaloba směřující proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost – Přípustnost – Povinnost rozhodnout o návrhových žádáních směřujících proti rozhodnutí o zamítnutí stížnosti – Návrhová žádání postrádající samostatný obsah nebo čistě potvrzující rozhodnutí – Neexistence

(Služební řád, články 90 a 91)

1.      V rámci postupu převodu nároků na důchod, který je stanoven podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu, je aktem, který nepříznivě zasahuje do právního postavení a proti kterému lze podat žalobu podle článku 270 SFEU a čl. 91 odst. 1 služebního řádu, rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nebo orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy, a to poté co došlo k převodu kapitálové hodnoty představující nabyté nároky na důchod dotčeného před nástupem do služebního poměru k Unii. Naproti tomu návrh na započtení nároků na důchod, byť byl dotčeným přijat, není aktem, který nepříznivě zasahuje do právního postavení a proti kterému lze podat žalobu podle článku 270 SFEU a čl. 91 odst. 1 služebního řádu.

Započtení nároků na důchod je totiž uznáno až v okamžiku, kdy úředník dá souhlas k převodu kapitálové hodnoty představující nároky na důchod, které dotčený nabyl dříve u příslušného vnějšího orgánu důchodového zabezpečení, přičemž tento souhlas je činěn se znalostí návrhu na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod, který učinil orgán oprávněný ke jmenování na základě prozatímní částky oznámené vnitrostátním orgánem důchodového zabezpečení.

V této souvislosti se ve stadiu návrhu započtení nároků na důchod dotčený orgán pouze zavazuje k tomu, že na situaci dotčeného správně uplatní čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu a obecná prováděcí opatření. Tato povinnost dotčeného orgánu vyplývá přímo z dotyčných ustanovení služebního řádu, a to i při neexistenci výslovného závazku uvedeného orgánu.

Z takového závazku, který byl vyjádřen v návrhu na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod, ovšem nevyplývá pro uvedený orgán ani nová povinnost, ani tím nedochází ke změně právního postavení dotčeného, a to zejména z toho důvodu, že, i když dotčený dal souhlas s převodem nároků na důchod nabytých v jiném systému do důchodového systému Unie, orgán, který uvedený návrh vypracoval, není poté, co je proveden převod částky kapitálové hodnoty oznámené orgánem důchodového zabezpečení, povinen automaticky uznat počet započítávaných příspěvkových let pro účely převodu nároků na důchod uvedených v původním návrhu, ohledně kterého úředník projevil svůj souhlas s převodem výše uvedené kapitálové hodnoty do důchodového systému Unie.

(viz body 27 až 31)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 50, 52, 53 a 74; Komise v. Cocchi a Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, bod 66, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, body 37, 46, 48, 49, 58 a 70

2.      V souladu se zásadou hospodárnosti řízení může unijní soud rozhodnout, že shledá-li, že návrhová žádání směřující proti rozhodnutí o zamítnutí stížnosti nemají samostatný obsah a ve skutečnosti splývají s návrhovými žádáními směřujícími proti rozhodnutí napadenému stížností, není třeba rozhodovat zvlášť o návrhových žádáních směřujících proti aktu o zamítnutí stížnosti. Tak tomu může být zejména tehdy, když soud konstatuje, že rozhodnutí o zamítnutí stížnosti jen potvrzuje akt napadený stížností, a navíc pokud tento akt není aktem, který nepříznivě zasahuje do právního postavení ve smyslu článku 90 služebního řádu.

(viz bod 34)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek ze dne 21. září 2011, Adjemian a další v. Komise, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, bod 33

Soud pro veřejnou službu: rozsudek ze dne 19. listopadu 2014, EH v. Komise, F‑42/14, EU:F:2014:250, bod 85