Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 27 września 2011 r. - Lübking i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-105/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. - Nowa struktura karier - Wydłużenie ścieżki kariery poprzez wprowadzenie nowych grup zaszeregowania, które nie mają odpowiedników w dawnym regulaminie pracowniczym - Zastosowanie art. 45 regulaminu pracowniczego, załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, jak również ogólnych przepisów wykonawczych, obowiązujących od 2005 r. - Zasada równego traktowania - Moc wsteczna decyzji w sprawie awansu od daty sprzed dnia 1 maja 2004 r. - Przepisy przejściowe - Skarga w sposób oczywisty podlegająca odrzuceniu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Johannes Lübking i in. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i C. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Simm i B. Driessen, następnie M. Bauer, J. Monteiro i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji opublikowanej w Informacjach administracyjnych nr 85-2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w zakresie, w jakim zgodnie z nią skarżący zostali awansowani w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r. do grupy A*9 zamiast do grupy A*10.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona.

    Skarżący oraz Komisja Europejska pokrywają każdy swoje koszty.

Rada Unii Europejskiej, interwenient, pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 18.11.2006, s. 45.