Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. - Haelterman i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-102/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Geert Haelterman (Ninove, Belgia) i inni (przedstawiciele: A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie indywidualnych decyzji dotyczących oddalenia wniosków skarżących o przyjęcie przez organ powołujący przepisów przejściowych zapewniających, w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r. i w latach następnych, równość traktowania oraz prawa nabyte;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnoszą zarzuty identyczne z zarzutami podnoszonymi w ramach sprawy F-47/061.

____________

1 - Dz. U. UE C 154 z 1.07.2006 r., str. 25