Language of document :

Žaloba podaná 4. septembra 2006 - Haelterman a i./Komisia

(Vec F-102/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Geert Haelterman (Ninove, Belgicko) a iní (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť individuálne rozhodnutia, ktorými boli zamietnuté žiadosti žalobcov smerujúce k prijatiu prechodných opatrení zameraných na zabezpečenie rovnosti zaobchádzania a zaručenie žalobcami nadobudnutých práv v rámci povyšovania v roku 2005 a nasledujúcich, zo strany menovacieho orgánu (MO),

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby sa žalobcovia odvolávajú na rovnaké dôvody ako sú uvedené vo veci F-47/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 25.