Language of document :

Sag anlagt den 4. september 2006 - Blank m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-103/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afslag på at opføre sagsøgerne på listen over de tjenestemænd, som blev forfremmet til lønklasse A*10 i forfremmelsesåret 2005, hvilke afgørelser stiltiende fremgår af Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de retsvirkninger, som følger af en annullation af de anfægtede afgørelser, og navnlig af en ny klassificering af sagsøgernes lønklasse efter omstændighederne til lønklasse A*10 med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2005.

Subsidiært: For så vidt angår en enkelt sagsøgere anmodes Kommissionen dels om at anerkende, at sagsøgeren er forfremmelsesværdig til lønklasse A*10 i forbindelse med hans næste forfremmelse, dels tilpligtes Kommissionen at erstatte det tab, denne sagsøger har lidt som følge af ikke at være blevet forfremmet til lønklasse A*10 fra den 1. marts 2005.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, der meget ligner dem, der er fremført i sag F-45/06 1.

____________

1 - EUT C 143 af 17.6.2006, s. 39.