Language of document :

Žaloba podaná dne 4. září 2006 - Arpaillange a další v. Komise

(Věc F-104/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chile, Chile) a další (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání smluv, kterým se stanoví podmínky přijetí žalobců do pracovního poměru, takové jaké vyplývají z jejich smluv smluvních zaměstnanců v rozsahu, ve kterém je počet let odborné zkušenosti, která jim byla uznána orgánem oprávněným k uzavírání smluv, nižší než počet let odborné zkušenosti skutečně získaných žalobci;

uvést orgánu oprávněnému k uzavírání smluv účinky, které má zrušení napadených rozhodnutí, a zejména přeřazení žalobců do platové třídy a stupně, který zohledňuje jejich skutečnou odbornou zkušenost a počet let jako individuálních expertů;

změnit popřípadě smlouvy žalobců na smlouvy na dobu neurčitou;

uložit žalované, aby žalobcům zaplatila rozdíl mezi platem odpovídajícím platové třídě a stupni, do kterých byli zařazeni, a platem odpovídajícím platové třídě a stupni, do kterých měli být zařazeni, zvýšený o úroky z prodlení;

podpůrně uložit žalované, aby jednak nahradila újmu utrpěnou žalobci v podobě ztráty příjmu z důvodu jejich přeřazení z postavení individuálního experta do postavení smluvního zaměstnance zaplacením měsíčního kompenzačního příspěvku, a jednak zaplatit žalobcům rozdíl mezi platem, který dostávají od svého přijetí do pracovního poměru jako smluvní zaměstnanci a platem zvýšeným o výše uvedený příspěvek zvýšený o úroky z prodlení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci poté, co několik let pracovali u delegací Komise mimo Společenství v postavení individuálních expertů, byli přijati v důsledku zániku tohoto statutu do pracovního poměru jako smluvní zaměstnanci.

Komise při zařazení žalobců do platové třídy a stupně žalobcům uznala odbornou zkušenost nižší než tu, kterou měli za to, že skutečně získali, a v každém případě nižší než je ta, která by jim byla uznána v době jejich přijetí jako individuálních expertů.

Žalobci na podporu své žaloby uvádí porušení Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství v rozsahu, ve kterém článek 2 Obecných prováděcích ustanovení týkajících se postupů pro přijímání do pracovního poměru a zaměstnávání smluvních zaměstnanců ze dne 7. dubna 2004 stanoví podmínku pro přijímání do pracovního poměru smluvních zaměstnanců - jeden rok přiměřené odborné zkušenosti - která není stanovena v článku 82 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Žalobci mají krom toho za to, že se Komise při posouzení jejich odborné zkušenosti dopustila porušení zásad právní jistoty a legitimního očekávání, porušení povinnosti náležité péče, jakož i zjevně nesprávného posouzení.

Žalobci dále uvádějí porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v rozsahu, ve kterém: zaprvé Obecná prováděcí ustanovení stanoví, že zaměstnanec, který má přibližně 20 let odborné zkušenosti, je zařazen do stejné platové třídy jako zaměstnanec, který má pouze 7 let odborné zkušenosti; zadruhé se smluvními zaměstnanci, na které se vztahuje článek 3a Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, jako jsou žalobci, a těmi, na které se vztahuje článek 3b Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, je zacházeno rozdílně, co se týče možnosti zařazení do platové třídy při přijetí do pracovního poměru, zhodnocení jejich odborné zkušenosti a vývoje služby, zatímco jejich postavení je srovnatelné; zatřetí nebyla pro individuální experty stanovena kompenzace za ztrátu příjmu jako ta, která je stanovena pro bývalé místní zaměstnance.

Konečně žalobci namítají porušení zásady dodržování nabytých práv z důvodu jednak podstatného snížení jejich platu za stejnou činnost, a jednak nezohlednění let, po která byli činní v postavení individuálních expertů, za účelem jejich zařazení do platového stupně a pro účely změny jejich smlouvy smluvního zaměstnance na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou.

____________