Language of document :

Talan väckt den 4 september 2006 - Arpaillange mot kommissionen

(Mål F-104/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chile, Chile) med flera (ombud: S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de beslut som myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal har fattat i vilka sökandenas anställningsvillkor har fastställts, såsom dessa framgår av deras respektive anställningsavtal, i den del som den yrkeserfarenhet som myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal har tillgodoräknat dem är mindre än den som de verkligen har,

förklara för myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal vilka konsekvenser som följer av beslutet att ogiltigförklara de omtvistade besluten, bland annat att sökandena skall placeras i en lönegrad och löneklass som motsvarar deras verkliga yrkeserfarenhet och de tjänsteår de har som individuella experter,

i förekommande fall omvandla sökandenas anställningsavtal till avtal utan tidsbegränsning,

förplikta svaranden att till sökandena betala skillnaden mellan den lön de har fått i enlighet med den lönegrad och löneklass som de har placerats i och den lönegrad och löneklass som de borde ha placerats i, jämte dröjsmålsränta,

i andra hand förplikta svaranden dels att ersätta sökandenas skada i form av inkomstförluster, när deras anställningsform ändrats från individuella experter till kontraktsanställda, genom att de betalas ett månatligt skadestånd, dels att betala sökandena skillnaden mellan den lön de har erhållit som kontraktsanställda och den ersättning som de sammanlagt får när skadeståndet inräknas, jämte ränta,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena som i många år har arbetat i kommissionens delegationer utanför gemenskapen som individuella experter har anställts som kontraktsanställda, sedan den tidigare anställningsformen avskaffats.

När kommissionen placerade sökandena i lönegrad och löneklass tillgodoräknade den dem kortare yrkeserfarenhet än de själva anser att de har och i vart fall kortare än den som de skulle ha tillgodoräknats när de anställdes som individuella experter.

Sökandena har till stöd för sin talan hävdat att Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskapen har åsidosatts, eftersom artikel 2 i de allmänna genomförandebestämmelserna avseende kontraktsanställdas anställning och anställningsvillkor av den 7 april 2004 innehåller ett villkor för kontraktsanställdas anställning - ett års lämplig yrkeserfarenhet - som inte föreskrivs i artikel 82 i Anställningsvillkoren.

Sökandena anser dessutom att kommissionen vid bedömningen av deras yrkeserfarenhet har åsidosatt rättssäkerhetsprincipen, principen om berättigade förväntningar och omsorgsplikten samt gjort sig skyldig till uppenbar felaktig bedömning.

Sökandena har vidare åberopat likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincipen med följande argument: I genomförandebestämmelserna föreskrivs för det första att den som har nästan 20 års yrkeserfarenhet skall placeras i samma löneklass som en anställd som bara har 7 års erfarenhet; för det andra behandlas kontraktsanställda som omfattas av artikel 3a i Anställningsvillkoren, såsom sökandena, och anställda som omfattas av artikel 3b i Anställningsvillkoren olika, vad gäller lönegradsplacering vid anställning och erkännande av deras yrkeserfarenhet och befrämjande av deras fortsatta karriärmöjligheter, trots att deras situation är jämförbar; för det tredje har det inte ordnats någon ersättning för inkomstförlust för tidigare individuella experter, såsom gjorts för tidigare lokalanställda.

Sökandena hävdar slutligen att principen om skydd för förvärvade rättigheter har åsidosatts, eftersom dels sökandena har fått lägre lön för att utföra samma arbetsuppgifter som de tidigare utfört, dels ingen hänsyn har tagits till sökandenas tjänsteår som individuella experter vid placering i löneklass och när deras anställning omvandlats från anställning som kontraktsanställda med tidsbegränsad anställning till anställning som kontraktsanställda med tidsobegränsad anställning.

____________