Language of document : ECLI:EU:F:2009:23

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 12. marca 2009

Zadeva F-104/06

Joséphine Arpaillange in drugi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Razvrstitev – Nekdanji posamezni strokovnjaki – Diploma – Delovne izkušnje – Ugovor nezakonitosti“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero J. Arpaillange in štirje drugi pogodbeni uslužbenci Komisije predlagajo predvsem razglasitev ničnosti odločb o razvrstitvi, ki jih je izdal organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, kot izhajajo iz njihovih pogodb o zaposlitvi.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Razvrstitev – Uslužbenci iz funkcionalne skupine IV

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 79(2) in 86)

2.      Uradniki – Enako obravnavanje – Različno obravnavanje različnih kategorij uslužbencev na področju jamstev iz Kadrovskih predpisov in ugodnosti socialne varnosti – Neobstoj diskriminacije

3.      Uradniki – Pravno sredstvo – Odškodninski zahtevek, povezan s predlogom za razglasitev ničnosti – Zavrnitev predloga za razglasitev ničnosti, ki povzroči zavrnitev odškodninskega zahtevka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Iz člena 79(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev izhaja, da ima uprava diskrecijsko pravico pri določitvi zahtevanega števila let delovnih izkušenj za razvrstitev pogodbenih uslužbencev. Ker je v členu 86 navedenih pogojev določeno, da se pogodbeni uslužbenci iz člena 3a, ki spadajo v funkcionalno skupino IV, razvrstijo le v tri nazive, je razlika med spodnjo in zgornjo mejo zahtevanega obdobja delovnih izkušenj za vsakega od treh nazivov nujno velika. Tako je enako obravnavanje pogodbenih uslužbencev, ki so glede trajanja delovnih izkušenj v različnih položajih, sestavni del sistema razvrstitve pogodbenih uslužbencev iz člena 3a, ki spadajo v funkcionalno skupino IV, v tri nazive.

(Glej točke 48, 50 in 52.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 19. marec 2003, CMA CGM in drugi proti Komisiji, T-213/00, Recueil, str. II-913, točke od 405 do 410.

2.      Ker lahko zakonodajalec Skupnosti svobodno oblikuje nove kategorije uslužbencev, ki izpolnjujejo upravičene potrebe uprave Skupnosti, in ker različnih statusov, ki jih imajo različne kategorije oseb, ki jih zaposlujeta Evropski skupnosti, bodisi uradniki v pravem pomenu bodisi različne kategorije uslužbencev, za katere veljajo Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, ni mogoče izpodbijati, saj opredelitev vsake od teh kategorij ustreza upravičenim potrebam uprave Skupnosti in naravi stalnih ali začasnih nalog, ki jih mora uprava opravljati, se z vidika jamstev iz Kadrovskih predpisov in ugodnosti socialne varnosti ne šteje kot diskriminacija dejstvo, da nekatere kategorije oseb, ki jih zaposlujeta Skupnosti, lahko uživajo jamstva ali ugodnosti, ki niso dodeljeni drugim kategorijam. Zlasti pogodbeni uslužbenci iz členov 3a in 3b navedenih pogojev spadajo v različni kategoriji osebja, zlasti ker lahko slednji v nasprotju s prvimi sklenejo pogodbe o zaposlitvi le za omejen čas, kar zahteva predvsem drugačno razvrstitev in posledično različne ravni osebnih prejemkov.

(Glej točke 60, 61, 63 in 97.)

Napotitev na:

Sodišče: 6. oktober 1983, Celant in drugi proti Komisiji, združene zadeve od 118/82 do 123/82, Recueil, str. 2995, točka 22;

Sodišče prve stopnje: 30. september 1998, Ryan proti Računskemu sodišču, T-121/97, Recueil, str. II-3885, točki 98 in 104; 9. julij 2007, De Smedt proti Komisiji, T-415/06 P, ZOdl. JU, str. I-B-1-0000 in II-B-1-0000, točki 54 in 55;

Sodišče za uslužbence: 19. oktober 2006, De Smedt proti Komisiji, F-59/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-109 in II-A-1-409, točki 71 in 76.

3.      V tožbah uradnikov je treba predloge za povrnitev škode zavrniti, če so tesno povezani s predlogi za razglasitev ničnosti, ki so bili zavrženi kot nedopustni ali zavrnjeni kot neutemeljeni.

(Glej točko 137.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 10. junij 2004, Liakoura proti Svetu, T-330/03, ZOdl. JU, str. I-A-191 in II-859, točka 69; 13. december 2005, Cwik proti Komisiji, združene zadeve T-155/03, T-157/03 in T-331/03, ZOdl. JU, str. I-A-411 in II-1865, točka 207.