Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulharsko) dne 10. března 2021 – NIKOLOPIS AD ISTRUM 2010 EOOD v. Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

(Věc C-160/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: NIKOLOPIS AD ISTRUM 2010 EOOD

Žalovaný: Izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie“

Předběžné otázky

Znamená výraz „platba“, použitý v čl. 75 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky1 , ukončení řízení zahájeného na základě žádosti o platbu?

Rovná se skutečné obdržení částky, o níž požádal zemědělec, kladnému rozhodnutí platebního místa o žádosti o aktivaci platebních nároků resp. představuje neobdržení peněžitých částek při veřejném oznámení plateb za příslušné opatření odmítnutí požadovaných platebních nároků, jestliže osoba nebyla informována o pokračování řízení s novými kontrolami?

Ukládá lhůta, stanovená v čl. 75 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, členským státům povinnost ověřit podmínky způsobilosti před jejím uplynutím, a může toto ověření pokračovat pouze výjimečně?

Představuje nedodržení lhůty podle čl. 75 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky implicitní zamítnutí výplaty podpory, jestliže zemědělec nebyl vyrozuměn o provedení dodatečných kontrol a není o tom k dispozici žádný písemný dokument?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).