Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 10. martā iesniedza Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (Itālija) – Comune di Camerota

(Lieta C-161/21)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

Pamatlietas puse

Prasītāja: Comune di Camerota

Prejudiciālie jautājumi

Vai LES 2. pants (it īpaši saistībā ar tiesiskuma principu) un 19. pants, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants, LESD 120. panta 1. punkts un 126. panta 1. punkts, Direktīvas 2011/85/ES 1 3. panta 1. punkts, 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 12. pants, Regulas (ES) Nr. 473/2013 2 5. pants, kā arī Eiropas Savienības samērīguma, lojālas sadarbības un lietderīgās iedarbības principi, kas izriet no LES 4. un 5. panta, neļauj tādas ārkārtas valsts tiesību normas kā 2020. gada 14. augusta Dekrētlikuma Nr. 104, kas ar grozījumiem pārveidots ar 2020. gada 13. oktobra Likumu Nr. 126, 53. panta 8. punkts interpretēt un piemērot tādējādi, ka tās liedz – pat ja tikai uz laiku (no 2020. gada 15. augusta līdz 2021. gada 30. jūnijam un tātad daudz ilgāk nekā ārkārtas situācijas ilgums) – īstenot efektīvu un savlaicīgu pārbaudi tiesā attiecībā uz to, vai tiek ievēroti budžeta noteikumi, kas saskaņā ar konstitucionālajiem un iekšējiem tiesību aktiem ir uzticēta tādai grāmatvedības jomā specializētai neatkarīgai tiesu iestādei kā Corte di conti [Revīzijas palātai], it īpaši apturot tiesu kontroles funkciju veikšanu attiecībā uz vietējām pašvaldībām, kuras atrodas strukturālas nelīdzsvarotības apstākļos, kas var izraisīt to stāvokļa pasliktināšanos, un kuras ir uzsākušas ilgtermiņa konsolidāciju, un kurām – tieši šī iemesla dēļ, kā arī to grūtību dēļ, ko rada ārkārtas situācija veselības jomā – vairāk nekā citām pašvaldībām būtu nepieciešams tikt pakļautām neatkarīgai, efektīvai un savlaicīgai uzraudzībai, lai novērstu, ka finanšu krīze pasliktinās un ka novirzīšanās no konsolidācijas kļūst neatgriezeniska un izraisa pašvaldības stāvokļa pasliktināšanos?

Vai LES 3. panta 3. punkts, LESD 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 119. panta 1. un 2. punkts un 120. pants, Direktīvas 2011/7/ES 3 1. un 4. pants, kā arī 27. protokols par iekšējo tirgu un konkurenci – neļauj tādas ārkārtas valsts tiesību normas kā 2020. gada 14. augusta Dekrētlikuma Nr. 104, kas ar grozījumiem pārveidots ar 2020. gada 13. oktobra Likumu Nr. 126, 53. panta 9. punkts interpretēt un piemērot tādējādi, ka tās ļauj no 2020. gada 15. augusta līdz 2021. gada 30. jūnijam no jauna apturēt to pašvaldību kreditoru uzsāktās izpildes procedūras, kas ir saņēmušas līdzsvara atjaunošanas plāna apstiprinājumu, ja šī apturēšana ir pamatota tikai ar atsauci uz ārkārtas situāciju veselības jomā un papildina to, kura attiecībā uz šīm pašvaldībām jau bija noteikta saskaņā ar Tuel 243-bis panta 4. punktu un 243-quater panta 5. punktu, ja šāda apturēšana neizraisa maksātnespējas procedūras uzsākšanu, kas piedāvā alternatīvu parāda atmaksas kārtību, kā rezultātā šāda turpmāka un ilga izpildes procedūru apturēšana izraisa vēl lielākus kavējumus valsts pārvaldes iestāžu maksājumu veikšanā un tādējādi vēl vairāk apgrūtina konkurences aizsardzību un pasliktina kreditoru uzņēmumu konkurētspēju?

____________

1      Padomes Direktīva 2011/85/ES (2011. gada 8. novembris) par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām (OV 2011, L 306, 41. lpp.).

2      Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 473/2013 (2013. gada 21. maijs) par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu uzraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs (OV 2013, L 140, 11. lpp.).

3      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV 2011, L 48, 1. lpp.).