Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Spanien) den 11 mars 2021 – AD m.fl. mot PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV och DAF Trucks Deutschland GmbH

(Mål C-163/21)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Klagande: AD m.fl.

Motpart: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV och DAF Trucks Deutschland GmbH

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens1 konkurrensrättsliga bestämmelser, tolkas så, att utlämnande av relevanta bevis enbart avser redan befintliga handlingar som svaranden eller tredje part förfogar över, eller, tvärtom, så, att artikel 5.1 också inbegriper en möjlighet till utlämnande av handlingar som den part till vilken begäran om information ställs måste skapa ex novo, genom sammanställning eller klassificering av information, kunskap eller uppgifter som denna har i sin besittning?

____________

1 EUT L 349, 2014, s. 1