Language of document :

Žaloba podaná 21. júla 2006 - Duyster/Komisia

(Vec F-82/06)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembursko) (v zastúpení: W. H. A. M. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť žalobu za prípustnú alebo subsidiárne za čiastočne prípustnú,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 11. marca 2006 v časti, v ktorej sa týka sťažnosti R/91/06 alebo subsidiárne čiastočne zrušiť toto rozhodnutie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania,

žalovaná navyše opätovne predkladá návrhy, ktoré už predložila vo veci F-18/061.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vo veciach F-51/052 a F-18/06 žalovaná už medzičasom namietala skutočnosť, že jej Komisia najprv poskytla rodičovskú dovolenku na obdobie od 1. novembra 2004 do 30. apríla 2005, a následne listom zo 17. novembra 2005 stanovila začiatok jej rodičovskej dovolenky na 8. novembra 2004.

Žalobkyňa, ktorá mala pochybnosti o právnej kvalifikácii uvedeného listu, ho 13. februára 2006 napadla súčasne sťažnosťou a žalobou (F-18/06). Komisia v rámci tejto žaloby jednak vzniesla námietku neprípustnosti a jednak rozhodnutím z 11. mája 2006 zamietla sťažnosť ako neprípustnú.

V prejednávanej veci žalobkyňa tvrdí, že v dôsledku uvedeného nemožno podať žiaden právny prostriedok proti rozhodnutiu obsiahnutému v liste zo 17. novembra 2005 a že žiadne odškodnenie nie je možné pokiaľ ide o vyhlásenia menovacieho orgánu obsiahnuté v tomto rozhodnutí. To je predovšetkým v rozpore so služobným poriadkom a so spoločnými právnymi zásadami členských štátov a Spoločenstva.

Na podporu svojej žaloby proti rozhodnutiu o neprípustnosti žalobkyňa poukazuje najmä na: i) existenciu nepravdivého skutkového stavu, o ktoré sa rozhodnutie opiera; ii) rozpor s obsahom a účelom článku 90 služobného poriadku; iii) existenciu protirečení; iv) nejasnosť a nedbanlivosť rozhodnutia; v) rozpor s obsahom a účelom článkov 24 a 25 služobného poriadku; vi) rozpor s judikatúrou týkajúcou sa prípustnosti; vii) stav neistoty vyvolaný Komisiou, pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu listu zo 17. novembra 2005; viii) porušenie zásad proporcionality, legitímnej dôvery, rovnosti zaobchádzania a právnej istoty, ako aj porušenie zásady zváženia dotknutých záujmov, nedodržanie povinnosti zamestnávateľa poskytnúť informácie, porušenie práva na opravný prostriedok, porušenie zásady zákonnosti a zásady správneho úradného postupu; ix) chýbajúci dôkaz pre tvrdenie menovacieho orgánu, že obsah návrhu podaného žalobkyňou je už súčasťou veci F-51/05.

Vo veci samej žalobkyňa uvádza dôvody, ktoré sú veľmi podobné dôvodom uvedeným vo veci F-18/06.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006.

2 - Ú. v. EÚ C 217, 3.9.2005 (vec pôvodne zapísaná na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-249/05 a prevedená na Súd pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).