Language of document :

Žaloba podaná 24. júla 2006 - Giuseppe Caló/Komisia

(Vec F-79/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giuseppe Caló (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa GR Eurostat, ktorým sa na jednej strane ustanovuje reorganizácia uvedeného GR na základe aktu, ktorým sa mení miesto pôsobenia riaditeľov, a na druhej strane zamieta žiadosť žalobcu o preloženie na jedno z miest riaditeľa, ktoré sú voľné alebo sa uvoľnia,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník žalovanej, po podaní žaloby na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev na jednej strane proti rozhodnutiu, ktorým bol preložený do funkcie hlavného poradcu v GR svojho pôsobenia,1 a na druhej strane proti rozhodnutiu, ktorým sa zamieta prihláška na miesto riaditeľa na tom istom GR,2 v súčasnosti napáda rozhodnutie žalovanej prijaté v rámci reorganizácie GR Eurostat, ktorým sa zamieta prihláška na miesto riaditeľa uvedené v oznámení o výberovom konaní na voľné pracovné miesto KOM/2006/164 a ktorým bol na toto miesto vymenovaný iný uchádzač.

Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoláva porušenia i) povinnosti odôvodnenia, ii) článku 27 služobného poriadku, a iii) pravidiel postupu pri obsadzovaní funkcií v platovej triede A1 a A2, schválených 18. septembra 1999 žalovanou tak, ako sú upresnené a potvrdené v prehľadnom dokumente o politike týkajúcej sa úradníkov vo vyššej platovej triede, schválenom žalovanou 26. októbra 2004.

____________

1 - Vec T-118/04 (Ú. v. EÚ C 118, 30.4.2004, s. 47).

2 - Vec T-134/04 (Ú. v. EÚ C 146, 29.5.2004, s. 6).