Language of document :

21. juulil 2006 esitatud hagi - Duyster versus komisjon

(Kohtuasi F-81/06)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (esindaja: advokaat W.H.A.M. van den Muijsenbergh

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada hagi tervikuna vastuvõetavaks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 8. novembri 2005. aasta ja 11. mai 2006. aasta otsused;

mõista hageja kasuks välja hüvitis põhjustatud kahju eest;

teise võimalusena rahuldada täielikult või osaliselt alltoodud nõuded või võtta vastu otsus, millega rahuldada täielikult või osaliselt hageja 5. ja 13. juulil 2005 esitatud nõuded;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kohtuasjades F-51/051 ja F-18/062 vaidlustas hageja juba asjaolu, et komisjon lubas ta vanemapuhkusele ajavahemikul 1. novembrist 2004 kuni 30. aprillini 2005 ja seejärel, 17. novembri 2005. aasta kirjaga fikseeriti vanemapuhkuse alguskuupäevaks 8. november 2004.

Käesolevas kohtuasjas vaidlustab hageja otsused, millega komisjon lükkas vastuvõtmatuse tõttu tagasi tema nõuded, mis olid esitatud kahjude sissenõudmiseks EÜ artikli 288 ja ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel ja mis puudutasid umbes 50 vastuväidet komisjoni teenistuste väidetavasti hooletute tegevuste kohta.

Vastuvõetamatuse osas tehtud otsuste peale esitatud hagi toetuseks väidab hageja järgmist: i) otsused põhinevad ebakorrektsetel asjaoludel; ii) on rikutud personalieeskirjade artikli 90 lõigete 1 ja 2 sisu ja mõtet; iii) esineb vasturääkivusi; iv) otsused on ebaselged; v) ametisse nimetav asutus on ebaõigesti tõlgendanud ja/või kohaldanud EÜ artiklit 288 ja personalieeskirjade artiklit 90 käsitlevat kohtupraktikat; vi) ametisse nimetav asutus esitab ebaõigeid argumente; vii) on rikutud proportsionaalsuse, õiguspärase ootuse, võrdse kohtlemise ja õiguskindluse põhimõtteid, samuti huvide tasakaalustamise põhimõtet, tööandja teavitamiskohustust, hea halduse põhimõtet ja kaitseõigust.

____________

1 - ELT C 217, 3.9.2005 (kohtuasi, mis registreeriti esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus numbri T-249/05 all ning saadeti 15.12.2005. määrusega Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).

2 - ELT C 154, 1.7.2006.