Language of document :

Kanne 21.7.2006 - Duyster v. komissio

(Asia F-81/06)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi kokonaisuudessaan

nimittävän viranomaisen 8.11.2005 ja 11.5.2006 tekemät päätökset on kumottava

toissijaisesti jäljempänä esitetyt vaatimukset on hyväksyttävä kokonaisuudessaan tai osittain taikka on tehtävä päätös, jossa hyväksytään kokonaisuudessaan tai osittain kantajan 5. ja 13.7.2005 päivätyt hakemukset

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Asioissa F-51/051 ja F-18/062 kantaja on jo riitauttanut sen, että komissio asetti hänet vanhempainlomalle ajanjaksolle 1.11.2004-30.4.2005 ja vahvisti tämän jälkeen 17.11.2005 päivätyssä kirjeessä vanhempainloman alkamisajankohdaksi 8.11.2004.

Esillä olevassa asiassa kantaja riitauttaa komission päätökset jättää tutkimatta hakemukset, jotka kantaja teki saadakseen vahingonkorvausta EY 288 artiklan ja henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan nojalla noin 50 sellaisen seikan johdosta, jotka liittyvät komission yksiköiden väitetysti huolimattomiin toimiin.

Kantaja vetoaa tutkimatta jättämistä koskevista päätöksistä nostamassaan kumoamiskanteessa erityisesti seuraaviin seikkoihin: i) päätösten perustana olevien tosiseikkojen virheellisyys; ii) henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 ja 2 kohdan sisällön ja tarkoituksen rikkominen; iii) ristiriitojen olemassaolo; iv) päätösten epäselvyys; v) se, että nimittävä viranomainen tulkitsi ja/tai sovelsi virheellisesti EY 288 artiklaan ja henkilöstösääntöjen 90 artiklaan liittyvää oikeuskäytäntöä; vi) nimittävän viranomaisen argumenttien virheellisyys; vii) suhteellisuusperiaatteen, luottamuksensuojan periaatteen, yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen sekä intressien vertailun periaatteen loukkaaminen, työnantajalla olevan tietojenantovelvollisuuden noudattamatta jättäminen, hyvän hallinnon periaatteen loukkaaminen ja se, että oikeutta muutoksenhakukeinoihin loukattiin.

____________

1 - EUVL C 217, 3.9.2005 (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-249/05 kirjattu asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi).

2 - EUVL C 154, 1.7.2006.