Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 25 januari 2008 - Duyster mot kommissionen

(Mål F-80/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Föräldraledighet - Begäran om indragning av föräldraledigheten - Litispendens - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (ombud: advokaten W. van den Muijsenbergh)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 22 december 2005 att avvisa den begäran som sökanden framställt den 6 december 2005 i anledning av tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 november 2005 om fastställande av datum för påbörjande av sökandens föräldraledighet.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 261, 28.10.2006, s. 33