Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 4 september 2008

Mål F-81/06

Tineke Duyster

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Tineke Duyster bland annat har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 11 maj 2006 om avslag på hennes klagomål mot kommissionens beslut av den 22 december 2005 att avslå hennes begäran om ersättning för skada som uppkommit till följd av påstådda felaktigheter i samband med beviljandet av föräldraledighet.

Avgörande: Mål F-81/06, Duyster mot kommissionen, avskrivs från personaldomstolens register. Kommissionen åtar sig att till sökanden utge ett schablonbelopp på 2000 euro. Kommissionen åtar sig att skriva under den skrivelse som sökanden upprättat för kommissionens räkning, i den ändrade version där de förslag som lagts fram av personaldomstolen i en skrivelse av den 12 juni 2008 beaktats, samt lägga förstnämnd skrivelse till sökandens personalakt och skicka denna skrivelse till sökanden. Kommissionen ska bära sin rättegångskostnad samt sökandens rättegångskostnad till ett belopp om 1000 euro.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i tvisten vid personaldomstolen – Avskrivning från registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)