Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 18 november 2015 – Stichting Brein, andere partijen: Ziggo BV en     XS4All Internet BV

(Zaak C-610/15)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Stichting Brein

Andere partijen: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Prejudiciële vragen

Is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van de Auteursrechtrichtlijn1 door de beheerder van een website, indien op die website geen beschermde werken aanwezig zijn, maar een systeem bestaat […] waarbij voor gebruikers meta-informatie over beschermde werken die op de computers van gebruikers staat, wordt geïndexeerd en gecategoriseerd, zodanig dat de gebruikers de beschermde werken aan de hand daarvan kunnen traceren en kunnen up- en downloaden?

Indien het antwoord op vraag 1) ontkennend luidt:

Bieden artikel 8, lid 3, van de Auteursrechtrichtlijn en artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn ruimte voor een bevel aan een tussenpersoon als in die bepalingen bedoeld, indien deze tussenpersoon inbreukmakende handelingen van derden faciliteert op de wijze als bedoeld in vraag 1)?

____________

1     Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatsc