Language of document :

4. märtsil 2021 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-137/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna komisjon ei võtnud vastu delegeeritud õigusakti, mis on ette nähtud määruse 2018/18061 artikli 7 punktis f, on komisjon rikkunud aluslepingut;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi põhjendamiseks ühe väite, mille kohaselt on rikutud aluslepinguid.

Parlamendi hinnangul oli komisjonil kohustus võtta vastu delegeeritud õigusakt vastavalt määruse 2018/1806 artikli 7 punktile f. Oma 22. oktoobri 2020. aasta resolutsioonis kutsus parlament komisjoni üles kõnealust õigusakti vastu võtma. Kuna komisjon ei võtnud delegeeritud õigusakti vastu enne 22. detsembrit 2020, otsustas parlament esitada ELTL artikli 265 alusel tegevusetushagi.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1806, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (ELT 2018, L 303, lk 39).