Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 4. mája 2016 – Bouvret/Komisia

(vec F-42/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku– Práva na dôchodok nadobudnuté pred vstupom do služieb Únie vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme – Prevod do dôchodkového systému Únie – Návrh na započítanie príspevkových rokov, ktorý dotknutá osoba prijala, založený na nových všeobecných vykonávacích ustanoveniach – Námietka neprípustnosti – Pojem akt spôsobujúci ujmu – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Bouvret (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, avocats, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, avocats, napokon, J.-N. Louis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr G. Gattinara, splnomocnený zástupca, napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie návrhu na prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služieb Komisie na základe výpočtu zohľadňujúceho nové všeobecné vykonávacie ustanovenia (VVU), ktoré nadobudli účinnosť po podaní žiadosti žalobkyne o prevod

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Florence Bouvret znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 184, 23.06.2012, s. 25.