Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 4 maj 2016 – Bouvret mot kommissionen

(Mål F-42/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem före inledandet av tjänstgöringen för Europeiska unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag avseende tillgodoräknande av tjänsteår, som godtagits av den berörda, på grundval av nya allmänna genomförandebestämmelser – Invändning om rättegångshinder – Begreppet akt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Bouvret (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av erbjudandet om överföring av pensionsrättigheter som intjänats före inledandet av tjänstgöringen vid kommissionen på grundval av en uträkning som beaktar de nya genomförandebestämmelserna som trätt i kraft efter sökandens ansökan om överföring.

Avgörande

Talan avvisas.

Florence Bouvret ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 184, 23/6/2012, s. 25.