Language of document : ECLI:EU:C:2010:455

Решение на Съда (седми състав) от 29 юли 2010 г. — Комисия/Австрия

(Дело C‑189/09)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2006/24/ЕО — Защита на личния живот — Запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги — Липса на транспониране в определения срок“

1.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Неизпълнение на задължения, произтичащи от директива — Правни основания за защита — Оспорване на законосъобразността на директива — Недопустимост — Граници — Несъществуващ акт (членове 226 ЕО, 227 ЕО, 230 ЕО и 232 ЕО) (вж. точки 15 и 16)

2.                     Държави членки — Задължения — Изпълнение на директивите — Неизпълнение на задължения — Обосновка, изведена от вътрешния правов ред — Недопустимост (член 226 ЕО) (вж. точка 18)

3.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 ЕО; Директива 2006/24 на Европейския парламент и на Съвета) (вж. точки 19—22)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане в предвидения срок на разпоредбите, необходими за съобразяване с Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО (ОВ L 105, стp. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51)

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО, Република Австрия не е изпълнила задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Република Австрия да заплати съдебните разноски.