Language of document : ECLI:EU:C:2010:455

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. juli 2010 – Kommissionen mod Østrig

(Sag C-189/09)

»Traktatbrud – direktiv 2006/24/EF – beskyttelse af privatlivets fred – lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist«

1.                     Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til et direktiv – forsvarsanbringender – anfægtelse af lovligheden af direktivet – anbringender ikke taget til følge – grænser – nullitet (art. 226 EF, 227 EF, 230 EF og 232 EF) (jf. præmis 15 og 16)

2.                     Medlemsstater – forpligtelser – gennemførelse af direktiver – undladelse – begrundet i interne forhold – ikke tilladt (art. 226 EF) (jf. præmis 18)

3.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF; Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 2006/24) (jf. præmis 19-22)

Angående

Traktatbrud – manglende vedtagelse eller meddelelse inden for den fastsatte frist af de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (EUT L 105, s. 54)

Konklusion

1)

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF, idet den ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

2)

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.