Language of document : ECLI:EU:C:2010:455

Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 29.7.2010 – komissio vastaan Itävalta

(asia C‑189/09)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2006/24/EY – Yksityisyyden suoja – Sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttäminen – Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

1.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Direktiivistä johtuvien velvoitteiden noudattamatta jättäminen – Puolustautumiskeinot – Direktiivin laillisuuden riitauttaminen – Tutkimatta jättäminen – Rajat – Mitätön toimi (EY 226, EY 227, EY 230 ja EY 232 artikla) (ks. 15–16 kohta)

2.                     Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Direktiivien täytäntöönpano – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Sisäistä oikeusjärjestystä koskevia perusteluja ei voida hyväksyä (EY 226 artikla) (ks. 18 kohta)

3.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24) (ks. 19–22 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY (EUVL L 105, s. 54) noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu tai ilmoitettu säädetyssä määräajassa

Ratkaisu

1)

Itävallan tasavalta ei ole noudattanut yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä säädetyssä määräajassa.

2)

Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.