Language of document : ECLI:EU:C:2010:455

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 29 iulie 2010 – Comisia/Austria

(Cauza C‑189/09)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2006/24/CE – Protecția vieții private – Păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice – Netranspunere în termenul prevăzut”

1.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Încălcarea obligațiilor care decurg dintr‑o directivă – Mijloace de apărare – Contestare a legalității directivei – Inadmisibilitate – Limite – Act inexistent (art. 226 CE, 227 CE, 230 CE și 232 CE) (a se vedea punctele 15 și 16)

2.                     State membre – Obligații – Executarea directivelor – Neîndeplinirea obligațiilor – Justificare întemeiată pe ordinea juridică internă – Inadmisibilitate (art. 226 CE) (a se vedea punctul 18)

3.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Situație care trebuie luată în considerare – Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat (art. 226 CE; Directiva 2006/24 a Parlamentului European și a Consiliului) (a se vedea punctele 19-22)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea sau necomunicarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51)

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE, Republica Austria nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.

2)

Obligă Republica Austria la plata cheltuielilor de judecată.