Language of document :

Иск, предявен на 28 май 2009 г. - Комисия на Европейските общности/Република Австрия

(Дело C-189/09)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: L. Balta и B. Schöfer)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО1 или като не е съобщила на Комисията за тях, Република Австрия не е изпълнила задълженията си по тази директива,

да се осъди Република Австрия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 15 септември 2007 г. Към момента на предявяване на настоящия иск ответникът все още не е бил приел необходимите мерки за транспониране на директивата или при всички положения не е съобщил на Комисията за тях.

____________

1 - ОВ L 105, стр. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51.