Language of document :

Žaloba podaná dne 28. května 2009 - Komise Evropských společenství v. Rakouská republika

(Věc C-189/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Balta a B. Schöfer, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Rakouská republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES1, nebo v každém případě tím, že o uvedených předpisech neinformovala Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni z této směrnice vyplývají;

uložit Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 15. září 2007. Ke dni podání této žaloby žalovaná dosud nepřijala všechna opatření nezbytná k provedení směrnice, nebo o nich v každém případě neinformovala Komisi.

____________

1 - Úř. věst. L 105, s. 54.