Language of document :

28. mail 2009 esitatud hagi - Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-189/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Balta ja B. Schöfer)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Austria Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ1 täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Austria Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 15. septembril 2007. Käesoleva hagi esitamise hetkel ei olnud kostja võtnud direktiivi ülevõtmiseks vajalikke meetmeid või vähemalt ei olnud komisjoni neist teavitanud.

____________

1 - ELT L 105, lk 54.