Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 28. maijā - Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika

(lieta C-189/09)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - L. Balta un B. Schöfer)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK 1, un nepaziņojot par šiem aktiem Komisijai, Austrijas Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

piespriest Austrijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Termiņš direktīvas transponēšanai beidzās 2007. gada 15. septembrī. Šīs prasības celšanas brīdī atbildētāja nebija pieņēmusi šīs direktīvas transponēšanai vajadzīgos aktus vai katrā ziņā nebija par tiem paziņojusi Komisijai.

____________

1 - OV L 105, 54. lpp.