Language of document :

Решение на Съда (седми състав) от 29 юли 2010 г. - Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-189/09)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2006/24/ЕО - Защита на личния живот - Запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги - Липса на транспониране в определения срок)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Balta и B. Schöfer)

Ответник: Република Австрия (представител: E. Riedl)

Встъпила страна в подкрепа на исканията на ищеца: Съвет на Европейския съюз

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка - Неприемане в предвидения срок на разпоредбите, необходими за съобразяване с Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО (ОВ L 105, стp. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51)

Диспозитив

Като не е приела в определения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО, Република Австрия не е изпълнила задълженията си по тази директива.

Осъжда Република Австрия да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 180, 1.8.2009 г.